ഇടയ സ്വരം

Untitled-1 copy
കർത്താവിൽ പ്രിയരേ 
നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പുനരുത്ഥാനപെരുന്നാൾ നമുക്ക് നൽകുന്ന സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ സാധിക്കണം. എല്ലാ അന്ധകാരശക്തികളെയും തിന്മകളെയും തള്ളിക്കളയുവാനും നന്മയുടെ വിജയം അനുഭവിക്കുവാനും നമുക്ക് കഴിയട്ടെ. എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്റർ ആശംസകൾ…